CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM :

Family Choice nhận các loại bảo hiểm:

Thương Mại

 • Blue Cross
 • Blue Shield
 • California Care
 • Cigna
 • Health Net
 • United Healthcare

Medi-Cal (Ghi Danh Quanh Năm)

 • CalOptima

Medicare Advantage (Ghi Danh Tháng 10 Đến Tháng 12)

 • Blue Shield
 • Brand New Day
 • Central Health
 • Health Net

Medicare-Medicaid

 • OneCare
 • ACO/CCM