Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Chính Sách về Quyền Riêng Tư Của Family Choice

Thông Báo về Thực Hành về Quyền Riêng Tư

Sự riêng tư của các thành viên của tổ hợp rất quan trọng đối với chúng tôi.

THÔNG BÁO VỀ THỰC HÀNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ này định nghĩa thủ tục về quyền riêng tư nghiêm ngặt của chúng tôi

Family Choice (FC) có quyền dùng và tiết lộ thông tin về sức khỏe của quý vị:

 • Tới quý vị hay một người có quyền pháp lý thay thế quý vị (người đại diện riêng của quý vị)
 • Tới Bộ Y-Tế để quyền riêng tư của quý vị
 • Khi pháp luật bắt buộc.

FC có quyền dùng và tiết lộ thông tin sức khỏe để trả tiền cho dịch vụ y-tế của quý vị và điều hành thương vụ của chúng tôi. Thí dụ, chúng tôi có thể dùng thông tin sức khỏe của quý vị:

 • Để trả tiền. Để làm giấy thanh toán cho những dịch vụ quý vị đã dùng.
 • Để chữa trị. FC có thể tiết lộ thông tin sức khỏe cho các bác sĩ hay bệnh viện để giúp họ chữa bệnh cho quý vị.
 • Để điều hành việc chăm sóc sức khỏe. FC có thể dùng hay tiết lộ thông tin sức khỏe cần để hoạt động và quản lý thương vụ của chúng tôi và giúp phối hợp việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Thí dụ: FC có thể nói chuyện với bác sĩ của quý vị để đề nghị những chương trình lành mạnh giúp quý vị cải thiện sức khỏe.
 • Để thông báo tình trạng giấy cho phép. Chúng tôi có thể dùng thông tin sức khỏe để liên lạc với quý vị về tình trạng giấy cho phép đến chữa trị tại các bác sĩ.
 • Để xác minh tình trạng hợp lệ. Chúng tôi có thể tiết lộ tình trạng hợp lệ của quý vị đến các bác sĩ.

FC có thể dùng hay tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị dưới những trường hợp giới hạn cho những mục đích sau:

 • Cho những hoạt động sức khỏe cộng đồng, thí dụ như báo cáo những trận dịch bệnh.
 • Cho việc báo cáo về nạn nhân bị bạo hành, xao lãng hay bạo động gia đình tới các cơ quan chính quyền, bao gồm cơ quan bảo vệ và cơ quan xã hội.
 • Cho các hoạt động và giám sát, thí dụ như các điều tra về kiểm toán, lường gạt và lạm dụng.
 • Cho các thủ tục hành chánh và pháp luật, thí dụ như trả lời cho lệnh tòa án, lệnh lục soát hay trát tòa.
 • Cho các mục đích tuân theo luật pháp, thí dụ như cung cấp thông tin giới hạn để tìm người bị mất tích.
 • Để tránh sự đe dọa sức khỏe hay bảo vệ an toàn, thí dụ như tiết lộ thông tin cho các cơ quan sức khỏe công cộng.
 • Cho bồi thường công nhân bao gồm tiết lộ do luật bồi thường nhân viên về thương tích liên quan đến công việc đòi hỏi.

THÔNG TIN TỐI MẬT

Luật tiểu bang và liên bang có thể đòi hỏi bảo vệ riêng tư đặc biệt cho các thông tin tối mật về quý vị. “Thông tin tối mật” có thể bao gồm những thông tin cần bảo mật do luật liên bang về lạm dụng ma túy và rượu cũng như luật tiểu bang thường bảo vệ những thông tin thuộc loại dưới đây:

 • HIV/AIDS
 • Sức khỏe tâm thần
 • Thử nghiệm di truyền
 • Lạm dụng rượu và ma túy
 • Thông tin vể sức khỏe sinh sản và bệnh lây qua tình dục
 • Lạm dụng hay bỏ bê trẻ em hoặc người lớn, gồm cả việc tấn công tình dục.

QUYỀN CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ?

Những điều dưới đây là quyền của quý vị về thông tin sức khỏe của quý vị:

 • Quý vị có quyền đòi hỏi hạn chế việc sử dụng hay tiết lộ thông tin của mình cho việc chữa trị, trả tiền, hay việc điều hành chăm sóc sức khỏe. Quý vị cũng có quyền đòi hỏi hạn chế việc tiết lộ cho gia đình quý vị hay những người khác liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe hay trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng có thể có chính sách cho phép vài hạn chế nào đó. Xin ghi nhận rằng trong khi chúng tôi cố gắng tôn trọng đòi hỏi của quý vị và sẽ cho phép những đòi hỏi phù hợp với chính sách của chúng tôi, chúng tôi không bắt buộc phải đồng ý với bất cứ hạn chế nào.
 • Quý vị có quyền hỏi và nhận việc truyền đạt cần bảo mật của các thông tin bằng một cách khác hay ở một chỗ khác (thí dụ, bằng cách gửi thông tin tới một hộp thư thay vì tới địa chỉ nhà)
 • Quý vị có quyền xem và lấy một bản sao thông tin sức khỏe để dùng cho việc quyết định cho quý vị, thí dụ như tờ yêu cầu và trường hợp bệnh hay hồ sơ quản lý y-tế. Quý vị cũng có thể nhận một bản tóm tắt của thông tin sức khỏe này. Quý vị cần phải viết ra yêu cầu cho xem xét và làm bản sao thông tin sức khỏe của quý vị. Trong một vài trường hợp giới hạn nào đó, chúng tôi có thể từ chối cho quý vị xem xét và làm bản sao thông tin sức khỏe của quý vị.
 • Quý vị có quyền đòi hỏi bổ sung thông tin về quý vị mà chúng tôi đang giữ nếu quý vị tin rằng thông tin này sai lầm hay không đầy đủ. Nếu chúng tôi từ chối đòi hỏi của quý vị, quý vị có thể viết một thông báo về sự bất đồng ý của quý vị để giữ trong hồ sơ của quý vị.

THỰC HÀNH QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

 • Liên lạc với tổ hợp y-tế của quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc về thông báo này hay muốn thực hành quyền của quý vị, xin gọi số điện thoại trên thẻ thành viên của quý vị.
 • Gửi tờ than phiền. Nếu quý vị tin rằng quyền riêng tư của mình bị xâm phạm, xin gủi tờ than phiền cho chúng tôi tới địa chỉ:
  Family Choice
  Compliance Officer
  15821 Ventura Blvd., Suite 600
  Encino, CA 91436

Quý vị cũng có thể thông báo cho Bộ Y-Tế về than phiền của quý vị. Chúng tôi sẽ không hành động gì đối với việc gửi tờ than phiền của quý vị.