Mùa Ghi Danh

Lịch Trình Ghi Danh:

Medicare: October 15, 2018 – December 7, 2018

Những hãng cung cấp Bảo Hiểm Medicare:

CalOptima: Ghi Danh Quanh Năm

Medicare Advantage: October 15, 2018 – December 7, 2018

Covered California: November 1, 2018 – January 31, 2019

Medi/Medi và Medi-Cal: Ghi Danh Quanh Năm

Family Choice Health Network nhận các loại bảo hiểm sau:

Medicare

  • Blue Shield
  • CalOptima – OneCare và OneCare Connect
  • Health Net
  • Brand New Day
  • Central Health Plan

Thương Mại

  • Anthem Blue Cross
  • Blue Shield
  • Cigna
  • United Healthcare

Medi-Cal

  • CalOptima