Mùa Ghi Danh

Lịch Trình Ghi Danh:

CalOptima: Ghi Danh Quanh Năm

Covered California: 15 tháng 10 năm 2021 – 15 tháng 1 năm 2022

Medi/Medi: Ghi Danh Quanh Năm

Family Choice Health Network nhận các loại bảo hiểm sau:

Thương Mại

 • Blue Shield
 • California Care
 • Cigna
 • Health Net
 • United Healthcare

Medi-Cal

 • CalOptima

Medicare Advantage

 • Blue Shield
 • Brand New Day
 • Central Health
 • Health Net

Medicare-Medicaid

 • OneCare
 • OneCare Connect